Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië (BWNI)

Het Biografisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië (BWNI) is een project van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed. Doel van het BWNI is de individuen te tonen die schuil gaan achter de algemene begrippen die worden gehanteerd om de Europese groep of subgroepen in Nederlandsch-Indië als geheel te duiden.

anel de namoro é em qual mao

buy gabapentin online cod Het BWNI bevat minibiografieën van personen die behoorden tot uit Europa afkomstige families en die in Nederlandsch-Indië gedurende de V.O.C.-periode of in de koloniale tijd deel uitmaakten van de Europese samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om personen die in de geschiedenis van Nederlandsch-Indië in meerdere of mindere mate bekendheid verwierven, maar nadrukkelijk ook om hen wiens leven zich (grotendeels) in de schaduw van de ‘grote’ geschiedenis afspeelde.

http://weareconcert.com/projects/pearson-2/ Ook personen van wie in andere biografische naslagwerken een lemma is gepubliceerd, komen in aanmerking voor opname in het BWNI als daarvoor aanleiding is.

Ten slotte biedt het BWNI ruimte aan lemmata over hedendaagse in Nederland wonende nazaten van Europese families die tot aan hun definitieve repatriëring in Nederlandsch-Indië (tot 27 december 1949)/Indonesië (vanaf 27 december 1949) woonden. Iedereen is van harte welkom aan het BWNI een bijdrage te leveren door het doen van suggesties of het zelf schrijven van een lemma. Hiervoor kan contact worden opgenomen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.