Doelstellingen

De in de statuten van de stichting geformuleerde doelstelling luiden als volgt.

  • Een brug slaan tussen enerzijds het genealogische onderzoek naar families en hun familienetwerken die tot negentienhonderd vijftig gevestigd waren in Nederlands-Indië en aldaar werden gerekend tot de Europese bevolking of anderszins deel hadden aan de Europese samenleving of door bloedbanden met die samenleving waren verbonden, en anderzijds onderzoek dat is opgezet vanuit bijvoorbeeld een historische, demografische of sociologische invalshoek, gericht op het beantwoorden van historische vragen ten aanzien van bepaalde groepen binnen de Europese samenleving in Nederlands-Indië of van de Indo- Europeanen/Indische Nederlanders in Nederlands-Indië/Nederland als groep in haar geheel, alsmede het vergroten, vastleggen en openbaar maken van de genealogische kennis over de bovengenoemde families.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting wil haar doelstelling onder meer verwezenlijken door:

  • het initiëren en zelf of laten uitvoeren van onderzoeksprojecten en het openbaar maken van onderzoeksresultaten, gratis of tegen betaling en digitaal of op papier;
  • het op verzoek openbaar maken van de onderzoeksresultaten van derden, mits die resultaten het werkterrein van de stichting bestrijken;
  • het aanbieden van inhoudelijke en redactionele expertise;
  • het onderhouden van een website;
  • het verwerven van subsidies;
  • het waar mogelijk onderhouden van contacten en samenwerken met natuurlijke personen en rechtspersonen die een verwante missie en/of doelstelling hebben;
  • het begeleiden en ondersteunen van derden die hun onderzoeksresultaten via de stichting openbaar willen maken.