Monografieën

In dit menu worden de resultaten gepubliceerd van onderzoeken die de geschiedenis en genealogie van een enkele familie overstijgen. Daarbij gaat het enerzijds om onderwerpen die vanuit een historische invalshoek worden benaderd, anderzijds om het beantwoorden van specifieke onderzoeksvragen die vooraf zijn geformuleerd. Belangrijk is verder dat bij het zoeken naar antwoorden genealogisch onderzoek een cruciale rol speelt.

Wat de onderwerpskeuze betreft, gaat het om sociale groepen, etnische gemeenschappen en beroepsgroepen binnen de koloniale samenleving. De eerste categorie omvat personen/families die met elkaar interacteren, zich bewust zijn van een bepaalde groep deel uit te maken en waarden en normen delen. Hiertoe rekenen wij onder meer de perkeniers op Banda, Europese landhuurders in de Javase vorstenlanden, suikercontractanten, planters in Deli en vrijmetselaren. De tweede categorie omvat personen/families die zich specifiek op grond van afkomst, religie, taal, cultuur of geschiedenis nauw met elkaar verbonden voelen, zoals Armeniërs, Joden, Indo-Afrikanen (belanda hitam), Depokkers, Toegoenezen en Mestiezen van Kisar. Bij de derde categorie gaat het om personen die hetzelfde beroep uitoefenen, zoals ambtenaren bij het binnenlands bestuur (meer specifiek bijvoorbeeld de residenten), architecten bij de waterstaat en ’s lands burgerlijke openbare, predikanten en beoefenaren van vrije beroepen.

Op dit moment wordt onder redactie van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed door diverse onderzoekers gewerkt aan twee publicaties over respectievelijk de perkeniers op Banda en de inlandse Christengemeenschap te Toegoe bij Batavia (nu een wijk van Jakarta). De onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt in twee boeken, die in de zomer van 2021 zullen verschijnen. Voor beide projecten is in het kader van de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast zijn voor de middellange en lange termijn onderzoeksprojecten gepland die moeten leiden tot publicaties over de nazaten van Afrikaanse KNIL-militairen (belanda hitam), de Armeense families in Nederlandsch-Indië en de Europese landhuurders in de Javase vorstenlanden (Djokjakarta c.a. en Soerakarta c.a.). Iedereen die aan deze projecten een bijdrage kan en wil leveren, is van harte welkom en kan met de stichting contact opnemen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Verder biedt dit menu ruimte voor enerzijds bronnenpublicaties, anderzijds bronbewerkingen die bijvoorbeeld de bedoeling hebben de Europese bevolking van een regio of plaats in kaart te brengen. Zo werkt Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed in samenwerking met het Indisch Familiearchief aan een publicatie over de asal oesoel (asal usul). Als men tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch-Indië via dit afstammingsbewijs aantoonde dat men voldoende Aziatische voorouders had, hoefde men niet het kamp in. Op dit moment worden zoveel mogelijk asal oesoels verzameld. Het is de bedoeling deze in de hiervoor genoemde publicatie op te nemen. Iedereen die nog een asal oesoel in zijn bezit heeft, kan als hij dit wil met de stichting contact opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl

Bovendien denkt Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed aan het opzetten van een project dat de Europese bevolking van het eiland Madoera in kaart moet brengen. Ook hier geldt dat iedereen die met ideeën en/of gegevens een bijdrage kan en wil leveren van harte welkom is en met de stichting contact kan opnemen via info@indischgenealogischerfgoed.nl