Monografieën

In dit menu worden de resultaten gepubliceerd van onderzoeken die de geschiedenis en genealogie van een enkele familie overstijgen. Daarbij gaat het enerzijds om onderwerpen die vanuit een historische invalshoek worden benaderd, anderzijds om het beantwoorden van specifieke onderzoeksvragen die vooraf zijn geformuleerd. Belangrijk is verder dat bij het zoeken naar antwoorden genealogisch onderzoek een cruciale rol speelt.

Wat de onderwerpskeuze betreft, gaat het om sociale groepen, etnische gemeenschappen en beroepsgroepen binnen de koloniale samenleving. De eerste categorie omvat personen/families die met elkaar interacteren, zich bewust zijn van een bepaalde groep deel uit te maken en waarden en normen delen. Hiertoe rekenen wij onder meer de Europese landhuurders in de Javase vorstenlanden, suikercontractanten, planters in Deli en vrijmetselaren. De tweede categorie omvat personen/families die zich specifiek op grond van afkomst, religie, taal, cultuur of geschiedenis nauw met elkaar verbonden voelen, zoals Armeniërs, Joden, Indo-Afrikanen (belanda hitam), Depokkers, Toegoenezen en Mestiezen van Kisar. Bij de derde categorie gaat het om personen die hetzelfde beroep uitoefenen, zoals ambtenaren bij het binnenlands bestuur (meer specifiek bijvoorbeeld de residenten), architecten bij de waterstaat en ’s lands burgerlijke openbare, predikanten en beoefenaren van vrije beroepen.

Op dit moment wordt onder redactie van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed door diverse onderzoekers gewerkt aan een publicaties over de inlandse Christengemeenschap te Toegoe bij Batavia (nu een wijk van Jakarta). De onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt in een boek dat in 2023 zal verschijnen. Voor dit project is in het kader van de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarnaast zijn voor de middellange en lange termijn onderzoeksprojecten gepland die moeten leiden tot publicaties over de nazaten van Afrikaanse KNIL-militairen (belanda hitam), de Armeense families in Nederlandsch-Indië en de Europese landhuurders in de Javase vorstenlanden (Djokjakarta c.a. en Soerakarta c.a.). Iedereen die aan deze projecten een bijdrage kan en wil leveren, is van harte welkom en kan met de stichting contact opnemen via redactie@indischgenealogischerfgoed.nl