Burgemeestre

Burgemeestre

Een familie die sinds de V.O.C.-tijd in Nederlandsch-Indië aanwezig was en
daarom kan worden gerekend tot de oude Indische families. Stamvader Diederik
Christiaan Burgemeestre werd gedoopt te Lobith op 9 juni 1734, waar zijn vader
Peter Burgemeester tolontvanger in Pruisische dienst was. Hij stamde uit een
Rijnschippersfamilie die luisterde naar de naam
Burge[r]meester/Borg[r]meester. In 1765 kwam hij als sergeant in V.O.C.-dienst
a/b van het schip “Jonge Samuel” in Nederlandsch-Indië aan en overleed te
Soerakarta op 11 maart 1802. Hij deed daar toen dienst als kapitein bij de
dragonders. De familie werd voortgezet door zijn zoons Christiaan George
(1777-1835) en Pieter (1786-1850). De verreweg meeste (mannelijke) leden van
deze familie waren werkzaam als gouvernementsambtenaar, terwijl sommigen
een werkkring vonden in de Europese cultures.
Enkele bekende telgen waren Diederik Christiaan Burgemeestre (1811-1866),
suikerfabriek in het Cheribonse; Diederik Pieter Albertus Burgemeestre (1847-
1905), eigenaar-administrateur van cultuurondernemingen; Carel Louis
Burgemeestre (R.O.N.), algemeen ontvanger 1e klasse te Bandoeng; Johanna
Rosina Carolina Elisabeth Ament, geboren Burgemeestre (1837-1919),
bijgenaamd ‘de soldatenmoeder’, vanwege de gastvrijheid die zij in haar
landhuizen bood aan militairen die op weg naar of terugkerende van
legeroefeningen waren; Pieter Adolf Christiaan Burgemeestre (O.O.N.) (1843-
1909), president van de wees- en boedelkamer te Batavia; en Louis Jean Martin
Burgemeestre
(R.O.N.) (1883-1945), architect bij de waterstaat.
Huwelijken werden gesloten met leden van bekende en minder bekende
Indische families als Ament, Barkey, Brondgeest, Von Dewall, Doeve, Fransz,
Van Gumster, Mac Gillavry, Mac Lennan, Martherus, Van der Gon Netscher,
Van Ossenbruggen, Von Oven, Rijkschroeff en Schalkwijk. De huidige leden van
deze familie wonen of woonden in Nederland, de Verenigde Staten en Australië.
FAMILIEWAPEN: op een blauw veld een zilveren geopende en gekanteelde burcht.
Helmteken: een blauwe antieke vlucht. Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.
PUBLICATIES: De Indische Navorscher 23 (2010) 52-122; De Indische Navorscher
29 (2016) 7-97.
WEBLINKS:
https://indischgenealogischerfgoed.nl/genealogie-en-heraldiek/genealogie;
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.02/invnr/13139/file/
NL-HaNA_1.04.02_13139_0406.