Controleurswoning te Tjitjalengka (Preanger Regentschappen), 1903